Správny návrh skladby strešného plášťa

Pri návrhu skladby strešného plášťa pri novostavbách ako aj rekonštrukciách resp. opravách plochých striech vždy prihliadame na nasledujúce aspekty :

 • Využitie objektu
 • Budovy pre bývanie (Bytové domy, rodinné domy) Budovy občianskej vybavenosti (Školy, Nemocnice, Hotely, Obchodné domy, )
 • Priemyselné objekty (Výrobné haly, Skladové haly)
 • Využitie plochy strechy
 • Ploché strechy nepochôdzne (najbežnejšie ploché strechy)
 • Ploché strechy pochôdzne (balkóny, terasy)
 • Zelené ploché strechy (strechy pokryté zeminou s vegetáciou)
 • Pojazdné ploché strechy (parkoviská)

Pri jednoznačnom určení typu plochej strechy je potrebný výber vhodného typu materiálov , ktoré sa použijú pre jednotlivé súvrstvia skladby plochej strechy. Výber materiálov hlavne pri opravách plochých striech musí podliehať i posúdeniu zo statického hľadiska. Vhodné materiály a hmoty naša spoločnosť volí z nasledovnej materiálovej základne :

 • Parozábrana (asfaltové pásy, PE fólie)
 • Tepelná izolácia (minerálna/kamenná vlna, expandovaný polystyrén, extrudovaný polystyrén, polyuretánové PUR panely)
 • Hydroizolácia (asfaltové modifikované pásy, fólie)
 • Prípadne ostatné vrstvy (zaštrkovanie, zazelenenie, dlažby)

Konečný návrh skladby nutne vyžaduje i teplotechnické a vlhkostné posúdenie skladby plochej strechy. Špecifikuje a upresňuje nám správny návrh typu a hrúbky tepelnej izolácie ako i výber parozábrany a samotnej hydroizolačnej vrstvy – povlakovej krytiny.

Na základe analyzovania všetkých aspektov Vám navrhneme energeticky efektívne a spoľahlivé riešenie.